Política de qualitat

INTAC VIC SL, treballa amb l’objectiu de que els seus clients tinguin la millor estratègia de personal, entenent com una bona gestió, aquella que dóna com a resultat:

“ Tenir el personal adequat al lloc de treball, format, implicat, motivat,
amb bona comunicació, òptim rendiment i satisfet”

Per aquest motiu i conscient de que per tal de garantir el futur cal ser cada dia més competitius, la direcció ha assumit el compromís i la responsabilitat de definir i implantar en les seves dependències un Sistema de Gestió de la Qualitat dels seus serveis de SELECCIÓ, FORMACIÓ I CONSULTORIA, que compleixi tots els requisits que estableix la norma ISO 9001 i que permeti:

a) Garantir i millorar la qualitat dels serveis.

b) La integració i el compromís de tots els Departaments de l’empresa en la idea fonamental de que la Qualitat es cosa de tots i de cadascú.

c) El tractament adequat de les “NO conformitats” de forma col•lectiva i participativa de tota l’organització de l’empresa. 

d) La formació i l’entrenament del personal en temes generals i, especialment, en matèria de Qualitat.

e) Garantir la permanència de la qualitat amb periòdiques revisions del “Sistema”.

Així, des d’aquest moment, tots els Departaments d’aquesta empresa, es comprometen en l’esforç de millora continua de la qualitat de tots els serveis.

Aquest és i serà des d’ara, el marc d’actuació en que dedicarà tots els seus esforços, amb la seguretat de que li permetran assolir una clara millora tant en la planificació, com en l’execució dels serveis prestats als seus clients que, com a conseqüència, revertirà en una clara millora del seu grau de satisfacció. Al mateix temps, INTAC VIC SL garanteix la seva presència en el sector i activitat.

LA DIRECCIÓ (20/10/2017)