Consultoria RRHH

La nostra experiència en tota mena de sectors, organitzacions i necessitats en matèria de RRHH ens dona una visió externa que pot convertir-se en punt d’inflexió quan les organitzacions viuen alguna situació problemàtica relacionada amb els professionals que la conformen.

Per això, des de l’àrea de consultoria acompanyem les organitzacions en projectes de caire molt divers, com per exemple: 

  • Identificació de les causes del funcionament disruptiu d’una àrea o equip, i implantació de la solució 
  • Analitzar si un professional (intern o extern) disposa del perfil adequat per cobrir una vacant que s’ha produït dins de l’empresa (diagnòstic psicoprofessional) 
  • Identificació de les causes de l’elevat nivell de rotació de professionals no desitjat en una àrea concreta, departament i/o torn de treball
  • Identificació de les causes d'un índex alt o anormal de baixes entre els professionals; i/o d'una alta conflictivitat laboral; i/o d'una baixada del nivell de qualitat de les tasques sense motius aparents; i/o d'un descens del nivell de productivitat dels equips; etc.
  • Anàlisi i descripció de llocs de treball
  • Redisseny organitzatiu
  • etc.