Ofertes de Treball

RESPONSABLE DE QUALITAT

Ubicació

Vic

Sector

Indústria del metall

LLoc de treball

RESPONSABLE DE QUALITAT

Missió

Per a planta productiva dedicada a la fabricació de conjunts mecànics, pertanyent a companyia industrial amb imatge de prestigi, seleccionem un/a RESPONSABLE DE QUALITAT per a liderar les actuacions de l'àrea en aquest centre de treball.

FUNCIONS:

 • Resoldre incidències de qualitat del centre:
  • Decidir com procedir davant d’un material de fabricació que està fora d’especificacions col·laborant amb els altres departament quan sigui necessari.
  • Realitzar / promoure, les modificacions documentals necessàries en aquells casos que hi hagi canvis, millores o errors que afecten a la qualitat.
  • Gestionar les no conformitats de material de proveïdor amb el proveïdor.
 • Mantenir relació amb els proveïdors per aspectes de qualitat
  • Realitzar visites als proveïdors (per problemes de qualitat, necessitat d’homologar una nova peça,...).
  • Gestionar la devolució del material defectuós. Contactar amb el proveïdor i decidir si s’ha de fer una devolució amb abonament o reposició i fer la sol·licitud de comanda de devolució corresponent a través del sistema informàtic.
  • Proposar possibles millores en les peces als proveïdors.
  • Valorar les incidències en garantia d’algunes peces i reclamar al proveïdor.
 • Realitzar la homologació interna de nous processos, productes i materials assegurant que es compleixen les especificacions demanades i que es garanteix la qualitat i la traçabilitat.
 • Vetllar per l’equipament de qualitat assignat al centre
  • Assegurar que els aparells/calibres de mesura estan en bones condicions (nets, calibrats,...).
  • Gestionar la calibració dels aparells de mesura tan a través d’empreses externes (comanda, enviament, contacte amb el proveïdor, retorn,...) com internament si és possible.
  • En cas de deteriorament d’algun aparell/calibre de mesura, transmetre la necessitat la necessitat de reparació / compra de l’equip al responsable de qualitat del Grup.
  • Definir els procediments per a la calibració dels aparells adaptant-se a la norma ISO i/o a la informació del manual de l’aparell.
 • Participar en la verificació física del material si la situació a planta així ho requereix.
 • Donar suport i assessorament tècnic als departaments del centre en temes de qualitat.
 • Elaborar documentació a utilitzar al departament i registrar la informació recollida:
  • Elaborar plans d’auditories de producte.
  • Elaborar pautes de verificació
  • Registrar pautes de control efectuades per producció.
 • Participar en reunions de Grup amb el Director de Qualitat i els altres representants de Qualitat de Centre de totes les fàbriques.
 • Promoure juntament amb la direcció del centre reunions per temes de qualitat
 • Atendre visites i auditories de clients, proveïdors i  entitats auditores independents.
 • Gestionar el personal del departament de qualitat del centre:.
  • Coordinar les persones assignant les tasques a segons les necessitats i prioritats existents.
  • Vetllar per a la seva selecció, formació i motivació.
  • Donar assistència solucionant dubtes o consultes de qualitat.

 

Imprescindible

 • Coneixements de: qualitat de producció; tècniques d'inspecció i control; calibració d'aparells de mesura; normes ISO; ofimàtica
 • Experiència en tasques similars

Preferible

 • Formació universitaria, preferiblement d'enginyeria industrial o similar
 • Coneixements d'anglès
 • Residència a Osona o comarques limítrofes

S'ofereix

 • Estabilitat laboral
 • Incorporació en prestigiós grup industrial de llarga tradició
 • Retribució negociable segons perfil


Imatges