Ofertes de Treball

DIRECTOR/A DE FUNDACIÓ

Ubicació

Osona

Sector

Obra Social i Cultural

LLoc de treball

DIRECTOR/A DE FUNDACIÓ

Missió

Seleccionem DIRECTOR/A per a prestigiosa Fundació d'àmbit català, amb seu a Osona, orientada a administrar els seus fons per a accions d'obra social i cultural en el territori. Tindrà com a missió principal, dirigir la Fundació seguint les polítiques i principis ètics dictats pel patronat, vetllant perquè es compleixin els objectius establerts. Será el/la màxim/a responsable de la direcció i coordinació de totes les activitats de la Fundació que no corresponguin al Patronat o Presidència.

 

FUNCIONS:

 • Vetllar pel compliment de les disposicions dictades des del patronat, i establir els principis d’actuació necessaris per posar-les a la pràctica, d’acord amb els principis, valors i objectius de l’organització.
 • Coordinar les diferents activitats, supervisant la correcta aplicació de les polítiques establertes.
 • Organitzar i liderar el desenvolupament dels projectes i actes culturals/socials que organitza la fundació i fer un seguiment exhaustiu dels actes en què col·labora la Fundació de manera que les ajudes que s’atorguin assoleixin els objectius previstos.
 • Proposar i supervisar els pressupostos, seguiment d’estat de comptes, estat d’inversions, coordinar i assistir a reunions de comissions delegades del Patronat (de Presidència, d’inversions, de patrimoni, de línies estratègiques, de projectes d’obra social, etc.) necessaris per aconseguir els objectius marcats
 • Mantenir informat al patronat sobre els resultats de les diferents actuacions, les activitats planificades, etc. sol·licitant, quan calgui, la  seva opinió i aprovació per a projectes i polítiques.
 • Supervisar el treball de l’àrea econòmica financera (lloguers, comptabilitat, administració en general), i també l’externalitzat en consultors externs (gestoria, advocats, etc.), i informar periòdicament dels resultats a Presidència i al Patronat.
 • Promocionar la fundació i els seus projectes (xarxes socials, notes de premsa, visites a potencials patrocinadors, col·laboradors, etc.)
 • Vetllar pel funcionament dels actius (edificis, locals, etc.) de la fundació, pel seu manteniment, rendibilitat (econòmica o social) i funcionalitat.
 • Supervisar i, si s’escau, delegar les relacions amb proveïdors (gestors immobiliaris, empreses de serveis de manteniment d’instal·lacions, etc.) i el resultat dels seus serveis des d’un punt de vista qualitatiu i quantitatiu. Negociació de contractes i homologació de proveïdors.
 • Vetllar per tal que en la Fundació es compleixin les normatives laborals, les pròpies de la Fundació, les imposades per Economia i Justícia de la Generalitat de Catalunya.
 • Totes aquelles altres funcions que li encarregui el Patronat o Presidència.

Imprescindible

 • Formació universitària (ADE, Gestor Cultural o similar)
 • Experiència imprescindible en direcció d'organitzacions i en la promoció de projectes.
 • Ofimàtica avançada

Preferible

 • Residència a Osona o zones limítrofes
 • Es valorarà positivament tenir experiència en la direcció d'entitats de característiques similars

S'ofereix

 • Incorporació en prestigiosa entitat de llarga tradició
 • Estabilitat laboral
 • Flexibilitat horària
 • Retribució negociable segons perfil


Imatges