Zona privada d'alumnes

Per accedir a l'àrea privada dels alumnes d'algun curs, introdueixi el codi del curs:

El codi és invàlid
Codi de curs correcte

Cursos

FISCALITAT OPERATIVA Nou

100% Subvencionat pel Consorci per la formació continua de Catalunya

Calendari:

Horari: Dilluns, dimecres i divendres 18h a 20:30h

Durada: 60 HORES

Data d'inici: 01/09/2021

Data de finalització: 12/11/2021


Adreçat a:

treballadors/es en actiu i/o autònoms/es


Objectius:

Conèixer el món fiscal des del punt de vista pràctic de l’acompliment de les obligacions quant a les
activitats empresarials, professionals i societats mercantils.


Programa:

1. Introducció
1.1. Sistema fiscal espanyol
1.2. Llei General Tributària i els seus reglaments
1.3. Persones físiques, jurídiques i sense personalitat jurídica
1.4. Responsabilitat fiscal - Delictes contra la hisenda pública
2. Censos
2.1. La pàgina web de l'AEAT
2.2. La signatura electrònica habilitada
2.3. Les notificacions electròniques
2.4. Altes, baixes i modificacions censals.
2.5. Models 030, 036, 037, 840
3. L’obligació de retenir.
3.1. Retencions del treball. Models 111 i 190
3.2. Retencions d’arrendaments. Models 115 i 180
3.3. Retencions del capital. Models 123 i 193
3.4. Retencions de premis. Model 230
3.5. Retencions a no residents. Diversos models
4. Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
4.1. Estudi general de l’impost
4.2. Les activitats empresarials: Estimació directa, normal i simplificada Estimació objectiva
4.3. Les activitats professionals: Estimació directa, normal i simplificada
5. Impost sobre societats
5.1. Estudi general de l’impost
5.2. Obligació de declarar terminis

5.3. Operacions vinculades
5.4. Resultat comptable i dels ajustos permanents i temporals
5.5. Base imposable
5.6. Compensació de bases imposables negatives - Tipus - Bonificacions
5.7. Liquidació de l’impost. Model 200, 202, 220, 222
5.8. Obligacions formals
6. Impost sobre el valor afegit
6.1. Estudi general de l’impost
6.2. Altes censals referents a l’IVA: Règim de subjecció
6.3. Registre d’Operadors Intracomunitaris
6.4. Registre de revenedors de certs productes Altres impostos
6.5. L’obligació de repercussió i d’expedir factura -
6.6. Requisits per a la deducció
6.7. Operacions subjectes, no subjectes i exemptes
6.8. Operacions intracomunitàries
7. Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
7.1. Transmissions patrimonials: Estudi de l’impost
7.1. Transmissions oneroses
7.2. Operacions subjectes i no subjectes
7.3. Liquidació de l’impost. Model 600
7.4. Actes jurídics documentats: Estudi de l’impost: Operacions societàries.
7.5. Altres operacions
8. La inspecció dels tributs
8.1. Les notificacions
8.2. Drets i obligacions
8.3. Les diferents actes d’inspecció
8.4. Recursos i reclamacions TEAC I TEAR


Cursos destacats

CURS INICI
HABILITATS DIRECTIVES
21/10/2021
Nou
ANGLÈS B.1.A
12/11/2021
Nou
ANGLÈS B.1.C
30/08/2021
Nou
ANGLÈS B.2.B
07/10/2021
Nou
ANGLÈS B.2.C
29/10/2021
Nou
ANGLÈS B.2.D
22/11/2021
Nou
EINES DE COACHING 2
25/10/2021
Nou
CONTRACTACIÓ
16/11/2021
Nou
ANÀLISI I CONTROL DE COSTOS
08/11/2021
Nou
HABILITATS DE COMUNICACIÓ
04/10/2021
Nou