Zona privada d'alumnes

Per accedir a l'àrea privada dels alumnes d'algun curs, introdueixi el codi del curs:

El codi és invàlid
Codi de curs correcte

Cursos

ESPECIALITZACIÓ TRIBUTACIÓ ASSESSORAMENT FISCAL NIVELL II Nou

100% Subvencionat pel Consorci per a la formació continua de Catalunya

Calendari:

Horari: Dilluns, dimarts dimecres i dijous de 17:30h a 20h

Durada: 44 hores

Data d'inici: 02/11/2022

Data de finalització: 01/12/2022


Adreçat a:

Treballadors/es en actiu i/o autònoms/es


Objectius:

Objectiu general:
Aquesta acció formativa forma part d'un itinerari formatiu compost per dos cursos d'especialització de nivell I i II. Aquesta segona part pretén oferir els coneixements teòrics i pràctics més rellevants sobre fiscalitat i tributació, que permetran als participants adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'assessorament en l'àmbit tributari així com millorar i actualitzar els seus coneixements i garantir la seva competència.

Objectius específics:
- Adquirir les capacitats per poder desenvolupar tasques d'assessorament fiscal.
- Conèixer les característiques generals de l'impost de l'IVA i el seu àmbit d'aplicació. 
- Conèixer la regulació dels procediments d’Inspecció Tributària i afrontar amb seguretat les actuacions d’Inspecció Tributària a l'empresa, segons la normativa tributària.
- Analitzar le principals novetats legislatives en matèria fiscal i comptable aparegudes al llarg de l'exercici en curs.
- Analitzar i donar compliment a l'obligatorietat establerta en l'art. 29 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
- Conèixer amb detall, l'Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP), i l'Impost sobre Successions i Donacions (ISD), dos dels impostos cedits a les autonomies.


Programa:

1. Fiscalitat IVA
1.1. Règim General.
1.2. Naturalesa i àmbit d'aplicació.
1.3. Operacions intracomunitàries.
1.4. IVA. Operacions interiors. Normes que el regulen, naturalesa i característiques.
1.5. Regles de localització.
1.6. El model 349.
1.7. Operacions internacionals.
1.8. Base imposable.
1.9. Tipus impositius.
1.10. Deduccions. Regles especials-prorrata.
1.11. Modificació de base imposable de crèdits incobrables.
1.12. Devolucions.
1.13. Règims especials.
1.14. Obligacions formals.
1.15. Gestió de l'impost.
1.16. Règims objectius de tributació; mòduls IVA.
2. Planificació Inspecció Fiscal
2.1. Afrontar amb seguretat les actuacions d'inspecció tributària a la seva empresa, segons la normativa aplicable.
2.2. Conèixer la regulació dels procediments d'Inspecció Tributària en les empreses.
2.3. Determinar quins són els motius més freqüents pels quals l'Agència Tributària emprèn una Inspecció Tributària.
2.4. Reconèixer quina és la documentació requerida en cas d'Inspecció Tributària.
3. Actuacions i procediment d’ Inspecció Fiscal
3.1. Organització de la inspecció i planificació de les actuacions inspectores.
3.2. Aspectes generals.
3.3. Procediment inspector.
3.4. Disposicions especials del procediment inspector.
3.5. Altres actuacions inspectores.
3.6. Especialitats del procediment sancionador. 
4. Novetats fiscal Aspectes a tenir en compte en el tancament de l'exercici . Novetats fiscals
5. Prevenció de Blanqueig de Capital

5.1. Introducció i Normativa en la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
5.2. Mesures preventives; Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
5.3. Obligacions d'informació, formació i protecció.
5.4. Mitjans de pagament.
5.5. Òrgans de supervisió i inspecció de les obligacions.
5.6. Infraccions, sancions i procediment sancionador.
5.7. Operacions i serveis relacionats amb el blanqueig de capitals.
6. Impost sobre successions i donacions i Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i Impostos Municipals.
6.1. Impost sobre successions i donacions.
6.2. Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats .
6.3. Impostos Municipals.
6.4. Impost d'activitats econòmiques.
6.5. Normes generals, àmbit territorial i fet imposable. 6.6. Liquidació de l'impost. 6.6.1. Gestió de l'impost.