Zona privada d'alumnes

Per accedir a l'àrea privada dels alumnes d'algun curs, introdueixi el codi del curs:

El codi és invàlid
Codi de curs correcte

Cursos

ESPECIALITZACIÓ TRIBUTACIÓ ASSESSORAMENT FISCAL NIVELL I Nou

100% Subvencionat pel Consorci per a la formació continua de Catalunya

Calendari:

Horari: Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 17:30h a 20h

Durada: 44 hores

Data d'inici: 26/09/2022

Data de finalització: 26/10/2022


Adreçat a:

Treballadors/es  en actiu i/o autònoms/es


Objectius:

Aquesta acció formativa forma part d'un itinerari formatiu compost per dos cursos d'especialització de nivell I i II. Aquesta primera part pretén oferir els coneixements teòrics i pràctics més rellevants sobre fiscalitat i tributació, que permetran als participants adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'assessorament en l'àmbit tributari així com millorar i actualitzar els seus coneixements i garantir la seva competència.
- Adquirir les capacitats per poder desenvolupar tasques d'assessorament fiscal.
- Conèixer les característiques generals de l'impost IRPF i l'Impost de Societats i el seu àmbit d'aplicació.
- Analitzar, els principals indicadors econòmics i financers, el balanç i el compte de pèrdues i guanys com a elements informatius necessaris i eines d'anàlisis que habilitaran el participant per a la presa decisions en l'empresa.
- Analitzar el procediment a l'hora de formalitzar els documents que componen els comptes anuals amb la finalitat de la millora de la gestió del tancament de l'exercici econòmic


Programa:

1. Fiscalitat IRPF
1.1. Conceptes generals.
1.1.1. Naturalesa i àmbit d'aplicació.
1.1.2. Fet imposable.
1.1.3. Subjecte passiu.
1.1.4. Exempcions.
1.1.5. Període impositiu i meritació de l'impost.
1.1.6. Esquema liquidatiu.
1.2. Renda del període impositiu.
1.2.1. Components de la base imposable.
1.2.2. Rendiments del treball.
1.2.3. Rendiments del capital immobiliari/ mobiliari.
1.2.4. Rendiments d'activitats econòmiques.
1.2.5. Guanys i pèrdues patrimonials.
1.2.6. Retencions i ingressos a compte.
1.2.7. Pagaments fraccionats.
1.2.8. Part general i part especial de la renda.
1.3. Determinació de la quota.
1.3.1. Determinació de la base imposable.
1.3.2. Base liquidable.
1.3.3. Quota íntegra.
1.3.4. Deduccions.
1.3.5. Gestió de l'impost.
2. Anàlisi de balanços en l'empresa per a la presa de decisions
2.1. Anàlisi global de l’empresa:
2.1.1. Recollida d’informació: Anàlisi qualitatiu/quantitatiu.
2.1.2. Aplicació d’un model d’anàlisi: DAFO.
2.1.3. Pla d’acció.
2.2. Anàlisi Quantitativa: Estats financers.
2.2.1. Matèria Primera: Els comptes anuals.
2.2.2. El balanç.
2.2.3. El compte de resultats.
2.2.4. Estat de canvis en el patrimoni net (*ECPN).
2.2.5. El cash flow o el flux d’efectiu (EFE.)
2.2.6. Memòria.
2.2.7. Informe de gestió/Informe d’auditoria.
2.3. Anàlisi del balanç.
2.3.1. Quines preguntes fem en analitzar un balanç.
2.3.2. Anàlisi vertical/ horitzontal del balanç.
2.3.3. Anàlisi de la liquiditat, el deute i la solvència. 
2.3.4. Anàlisi de gestió de cobrament, pagament i la morositat. 
2.3.5. Anàlisi de la rendibilitat dels actius.
2.3.6. Anàlisi del fons de maniobra. 
2.4. Anàlisi del compte de resultats.
2.4.1. Anàlisi vertical/horitzontal.
2.4.2. Ràtios addicionals interessants.
2.4.3. Anàlisi de rendibilitat.
2.4.4. Càlcul del cash flow o l’estat de fluxos d’efectiu.
2.4.5. Quan no és obligatori (per a l’empresa analitzada).
3. Fiscalitat Impost de Societats 
3.1. Normativa tributària, naturalesa jurídica i característiques. Fet imposable. Àmbit d'aplicació temporal i 
espacial. Subjectes passius. 
3.2. Determinació del Benefici comptable Compte de pèrdues i guanys. Ingressos
3.3. Determinació del Benefici comptable Compte de pèrdues i guanys. Despeses
3.4. Liquidació de l'impost. Correccions al resultat comptable.
3.5. Els ajustos fiscals o extra comptables (I).
3.6. Els ajustos fiscals o extra comptables (II).
3.7. Liquidació de l'impost. 
3.7.1. Base imposable. 
3.7.2. Compensació de bases imposables negatives d'exercicis anteriors. 
3.7.3. Tipus de gravamen. Quota íntegra.
3.7.4. Liquidació de l'impost. Quota líquida. 
3.7.5.Bonificacions i deduccions fiscals (I)
3.8. Quota diferencial. Pagaments fraccionats. Gestió del tribut.
3.9. Novetats normatives. 
3.10. Novetats en el model de declaració. 
3.11. Aspectes més rellevants i conflictius en l'emplenament del model 200 (especial esment a les 
operacions vinculades.
4. La Memòria en els comptes anuals 
4.1. Activitat de l'empresa.
4.2. Bases de presentació dels comptes anuals.
4.3. Aplicació de resultats.
4.4. Normes de registre i valoració.
4.5. Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries.
4.6. Actius financers.
4.7. Passius financers.
4.8. Fons propis.
4.9. Situació fiscal.
4.10. Ingressos i despeses.
4.11. Subvencions, donacions i llegats.
4.12. Operacions amb parts vinculades.
4.13. Altra informació