Zona privada d'alumnes

Per accedir a l'àrea privada dels alumnes d'algun curs, introdueixi el codi del curs:

El codi és invàlid
Codi de curs correcte

Cursos

CONTRACTACIÓ Nou

100% subvencionat pel Consorci per a la formació continua de Catalunya

Calendari:

Horari: Dimarts i dijous de 18h a 20'15h

Durada: 20 hores

Data d'inici: 27/10/2022

Data de finalització: 01/12/2022


Adreçat a:

Adreçat a treballadors en actiu i/o autònoms.


Objectius:

Objectius generals:
-Conèixer els aspectes administratius i legals relacionats amb la contractació de personal

Objectius específics:
-Reconèixer el contracte laboral com a element imprescindible per l’accés al mercat laboral.
-Conèixer el contracte de treball com a figura jurídica i els seus elements principals.
-Analitzar els diferents tipus de contractes laborals existents a l’empresa.
-Conèixer les obligacions empresarials respecte del seguiment de la contractació a l’empresa.
-Saber diferenciar l’adequació de les diferents modalitats contractuals en relació als llocs de treball a ocupar.
-Conèixer els requeriments legals de la subcontractació de serveis a l’empresa


Programa:

1. Coneixements legals
1.1. Accés al treball. Principi d’igualtat i no discriminació
1.2. Intermediació laboral
1.3. Serveis Públics d’ocupació
1.4. Agències de col·locació
2. El contracte de treball
2.1. Què és un contracte de treball
2.2. Condicions i modificacions del contracte de treball
2.3. Suspensió i extinció del contracte de treball
2.4. Modalitats de contractació
2.5. La contractació indefinida
2.6. La contractació temporal
2.7. El contracte en pràctiques i/o d’aprenentatge
2.8. L’entrega de la còpia bàsica
2.9. La informació sobre contractes i subcontractes
2.10. La figura jurídica del frau de llei
2.11. La subcontractació i les empreses de treball temporal
3. Relació amb l'administració pública
3.1. La relació contractual dels empleats públics
3.2. Límits a la contractació dels empleats públics
3.3. Comunicació als Serveis Públics d’Ocupació
4. Gestió de nòmina
4.1. Afiliació de treballadors. Alta en el RGSS
4.2. Cotització y pagament de salaris
4.3. Documents de cotització4.4. Sistema Red