Zona privada d'alumnes

Per accedir a l'àrea privada dels alumnes d'algun curs, introdueixi el codi del curs:

El codi és invàlid
Codi de curs correcte

Cursos

COMPTABILITAT AVANÇADA Nou

100% subvencionat pel Consorci per a la formació continua de Catalunya

Calendari:

Horari: Dilluns, dimecres i dijous de 18:00h a 20:00h

Durada: 60 hores

Data d'inici: 06/05/2024

Data de finalització: 15/07/2024


Adreçat a:

Curs adreçat a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es


Objectius:

Objectius generals:
Donar una visió global i integradora de la comptabilitat
Situar la comptabilitat dins les tasques administratiu-financeres
Definir la relació entre comptabilitat i finances

Objectius específics:
Consolidar el nivell de coneixements generals dels participants
Ampliar els coneixements generals, amb temes nous i més complexos
Enfocar la comptabilitat cap els seus objectius de informació final
Identificar, estudiar i analitzar la relació entre comptabilitat i fiscalitat
Analitzar les conseqüències fiscals de les decisions comptables
Aconseguir una autonomia important del alumne en el camp comptable


Programa:

1. Recordatori de conceptes generals
1.1. Cas pràctic
2. Immobilitzat
2.1 Valoració dels immobilitzats
2.2 Amortització
2.2.1 Comptabilització
2.2.2 Normativa fiscal de valoració
3. Provisions i deterioraments de valor
3.1 Concepte de provisió i de deteriorament de valor
3.1.1 El principi de prudència
3.2 Principals provisions en el PGC
3.2.1 Tractament comptable inicial i posterior
3.3 Principals deterioraments de valor en el PGC
3.3.1 Tractament comptable inicial i posterior
3.4 Regulació de les provisions i deterioraments en el Impost de Societats
3.4.1 Provisions i deterioraments deduïbles i no deduïbles
4. Moneda estrangera
4.1 Concepte d’operació en moneda estrangera
4.1.1 Distinció d’operació en moneda estrangera i operacions amb l’exterior
4.2 Problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera
4.2.1 Diferències de canvi
4.2.2 Partides monetàries i no monetàries
4.3 Tractament comptable de les operacions
4.3.1 En el moment de realitzar-se
5. Valors mobiliaris
5.1 Concepte de valors mobiliaris
5.2 Principals tipus de valors
5.2.1 Instruments de patrimoni
5.2.2 Instruments de deute
5.3 Classificació dels instruments financers actius en el PGC
5.3.1 Informació que ens aporta la classificació
5.3.2  Grups
5.4  Classificació dels instruments financers actius en el PGC de Pymes
5.4.1 Grups
5.5 Concepte de cost amortitzat
5.5.1 El tipus d’interès efectiu
5.5.2 Significat
5.5. Càlcul
5.6 Tractaments dels costos inicials de les operacions
5.7 Tractament de les diferències en el valor raonable dels instruments a final d’exercici
6.Comptabilització del Impost de societats