Zona privada d'alumnes

Per accedir a l'àrea privada dels alumnes d'algun curs, introdueixi el codi del curs:

El codi és invàlid
Codi de curs correcte

Cursos

CATALÀ BÀSIC Nou

100% Subvencionat pel Consorci per a la formació continua de Catalunya

Calendari:

Horari: Dilluns, dimecres i dijous de 10h a 12h

Durada: 45 hores

Data d'inici: 03/04/2024

Data de finalització: 27/05/2024


Adreçat a:

Treballadors i/o autònoms i desocupats inscrits al SOC com a demandants d'ocupació


Objectius:

Objectius generals:
Comprensió oral - Entendre globalment textos orals senzills mitjanament formals sobre temes d'interès general i intervencions bàsiques en converses quotidianes. - Entendre informació oral de primera necessitat. Comprensió escrita - Comprendre les idees generals de textos senzills sobre temes d'interès general i saber destriar la informació imprescindible de textos informatius de l'entorn quotidià. Expressió oral - Desenvolupar-se suficientment en contextos socials propers i mantenir converses senzilles en la varietat pròpia de l'entorn sobre temes de la vida quotidiana tot adequant-se al grau de formalitat imprescindible que requereix el context. Expressió escrita - Familiaritzar-se amb els signes ortogràfics del català i saber-los relacionar amb el so al qual corresponen.
Objectius específics: - Els objectius específics per l’acció formativa són assolir els coneixements de la llengua en totes les habilitats anteriorment descrites dintre del següents àmbits i temes: Àmbits · Via pública i interior de local · Habitatges i llocs d’allotjamet SSC Serveis socioculturals i a la comunitat · Bars restaurants · Botigues comerços · Administració entitats públiques · Actes socials · Mitjans de transport · Telecomunicacions · Espectacles i acte públics · Centres educatiu Temes · Informació personal · Habitatge i llocs d residència · Activitats i relacions professional · Activitat quotidiana, experiències, temps lliure i entreteniments · Gastronomia · Llengua i comunicació


Programa:

1.Funcions generals de la llengua

1.1 Socialitzadora: -Saludar i transmetre una salutació.
-Acomiadar-se. -Interessar-se per algú. -Donar resposta a mostres d'interès. -Presentar-se i presentar algú: presentar-se (identificar-se), demanar que algú s'identifiqui i presentar algú. -Respondre a una presentació. -Demanar per algú. -Respondre quan es demana per algú. -Donar les gràcies i respondre a un agraïment.
1.2 Informativa: -Demanar identificació de persones.
-Demanar identificació de coses. -Identificar persones. -Identificar coses. -Donar una cosa a algú.
1.3 Expressiva i valorativa:
-Expressar sentiments i estats d'ànim positius, negatius i neutres i sentiments de conformitat i disconformitat: admiració, gratitud, tolerància, conformitat o disconformitat. -Demanar aprovació i acord, mostrar aprovació i acord, mostrar desaprovació i desacord. - Expressar un fet com a obligatori. -Expressar un fet com a no obligatori.
1.4 Metalingüística:
-Donar la paraula. -Traduir: demanar traducció. -Demanar com es pronuncia. -Demanar de parlar més clarament, més a poc a poc. -Demanar una repetició quan no s’entén una cosa. -Expressar acord amb un enunciat. -Expressar desacord amb un enunciat. 2.Nocions específiques d’àmbits i temes
2.1 Informació personal -Nom i cognoms -Edat -Sexe -Lloc de naixement o de procedència -Nacionalitat -Data de naixement -Domicili -Número de telèfon -Estat civil -Família: noms, dades personals, grau -de parentiu -Estudis i titulacions -Professió -Ocupació o càrrec -Característiques físiques
2.2 Habitatge i lloc de residència: -Situació -Entorn físic
2.3 Activitats i relacions professionals: -Tipus de feina, estudis, activitat -Lloc de treball
2.4 Activitat quotidiana; temps lliure i entreteniments: -horaris, costums, hàbits -llegir, ballar, pintar, escoltar música
2.5 Compres -Activitat comercial -Tipus d'establiment -Preus -Quantitat, qualitat, mida, forma, pes
2.6 Gastronomia -Hàbits gastronòmics: alimentació, varietat culinària, menjars i begudes, horaris i freqüència dels àpats
2.7 Serveis públics i privats -Transports públics -Ensenyament
2.8 Llocs -Llocs i itineraris
2.9 Llengua i comunicació -Conceptes metalingüístics: expressió oral, comprensió oral, comprensió lectora
3.Components gramaticals
3.1 Morfologia
3.1.1 Noms -Categories nominals: noms comuns i propis -Flexió de gènere. Regular: masculí, femení -Flexió de nombre. Regular i invariable: plurals en -s, -es, -os -Sufixos de derivació que designen formació de noms: activitats i oficis: -er/-era, -ista, -or/-ora, -aire; procedència: -à/-ana, -í/-ina
3.1.2 Pronoms -Demostratius: aquest, aquesta, aquell; aquella i plurals neutres: això i allò -Personals. Formes tòniques i introducció a les formes àtones i les seves funcions: tracte familiar i de respecte tu, vostè, li -Possessius: el teu, la teva, els teus, les teves... -Interrogatius: què, qui, quin, on, com, quan, quant, quants -Indefinits:un, una, tothom, tot, tots, algú, alguns, ningú, res
3.1.3 Determinants -Article: definit, indefinit, personal -Demostratius, possessius i interrogatius. Flexió de gènere i nombre: aquest, aquell,...; (el) meu, (el) teu, (el) seu... -Indefinits · algun, cada, tot, un, una, algú -Numerals · cardinals: zero, un, dos, tres... · ordinals: primer, segon, tercer... -Quantificadors · molt, bastant, algun, uns quants, poc, gens de, cap, tot -De comparació · més, menys, tant -Adjectius distributius · cada
3.1.4 Qualificadors -Formació d'adjectius. Flexió de gènere i nombre: adjectius més freqüents -Adjectius qualificatius de persona. Referents a l’aspecte físic: alt, baix, prim, gras, ros, morè, petit, jove, gran, vell, lleig, maco. Referents a trets de caràcter: tímid, amable,agradable, simpàtic, antipàtic -Adjectius qualificatius de productes: (mida i forma) gros, gran, petit, alt, baix, vell