Zona privada d'alumnes

Per accedir a l'àrea privada dels alumnes d'algun curs, introdueixi el codi del curs:

El codi és invàlid
Codi de curs correcte

Cursos

ANGLÈS A.2.B Nou

100% subvencionat pel Consorci per la formació continua de Catalunya

Calendari:

Horari: dilluns, dimecres i divendres de 16h a 18:30h

Durada: 75 Hores

Data d'inici: 19/09/2022

Data de finalització: 28/11/2022


Adreçat a:

Treballadors en actiu i/o autònoms


Objectius:

Corresponents al Nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).


Programa:

A. competències lingüístiques

A.1 Continguts lexicosemàntics

1. Ampliació de l'vocabulari relacionat amb Aspectes personals i situacions de la vida quotidiana

2. Verbs amb partícula d'ús freqüent

3. Falsos amics d'ús freqüent

4. Ampliació formació de paraules mitjançant afixos.

A.2 Continguts gramaticals

1. Oració

2. Noms i adjectius

3. Determinants

4. Pronoms

5. Verbs

6. Adverbis

7. Enllaços

A.3 Continguts ortogràfics

1. Ampliació dels continguts ortogràfics de el nivell A1

2. Ortografia de paraules estrangeres

3. Estructura sil·làbica. Divisió de paraules a la fi de línia.

A.4 Continguts fonètics i fonològics

1. Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics. Diftongs ambmajor dificultat.

2. Fonemes vocàlics de més dificultat

3. Fonemes consonàntics de més dificultat

4. Pronunciació de les terminacions]

B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS

Continguts sociolingüístics i socioculturals

En aquest nivell s'amplia el reconeixement i la comprensió de les diferències culturals, s'inclouen en aquest nivell les àrees de la cultura i societat de la llengua objecte d'estudi:

1. Vida quotidiana

2. Activitats d'oci

3. Relacions humanes i socials

4. Condicions de vida i treball

5. Valors, creences i actituds

6. Llenguatge corporal

7. Convencions socials

8. Geografia bàsica]

C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES

C.1 Continguts funcionals

1. Actes assertius

2. Actes compromisius

3. Actes directius

4. Actes fàctics i solidaris

5. Actes expressius

C.2 Continguts discursius