LLOC VACANT
ZONA
GESTOR PUNT DE VENDA

Visitar els clients principalment a la zona de Barcelona (esporàdicament també a la resta de Catalunya). La seva missió serà la de controlar i dur a terme tots els acords i accions negociades, així com detectar oportunitats de negoci al punt de venda i proposar accions necessàries per a millorar la venda, visibilitat i rendibilitat. També haurà de reportar la informació clau al Punt de Venda.

LA SELVA

-
-
ADMINISTRATIU/IVA

Realitzar les tasques administratives i el processament informàtic de la documentació relativa al seu departament, d'acord amb les instruccions i els circuits administratius establerts pels seus caps. 

Funcions: 

-Realitzar l'alta dels clients, proveïdors i productes a la base de dades i les actualitzacions pertinents.

-Elaborar factures, albarans, rebuts, comandes, llistats, informes, etc. 

-Escanneig i arxiu de documents. 

-Seguiment de les comandes a proveïdors.

-Atenció telefònica.

-Revisió del correu electrònic. 

-Etc. 

Vic
COMERCIAL

Ampliar i consolidar la cartera de clients de l'empresa a la zona d'Osona i rodalies (Bages, Bergeudà i Ripollès). 

Funcions: 

-Visitar clients amb l'objectiu de determinar les seves necessitats i tractar de vendre els productes de la companyia. 

-Detectar i proposar als seus superiors oportunitats de venda.

-Exercir de mitjancer pels problemes de postvenda i coordinar la resolució de les possibles reclamacions. 

-Registrar les demandes i organitzar el seguiment dels clients per garantir l'òptim servei. 

Osona
EXECUTIU COMERCIAL

Seleccionem jove emprenedor per negociar directament amb grans comptes del sector hospitalari (i altres) a nivell nacional i Europeu.

Osona
AUDITOR/A

Col.laborar amb el departament d'auditoria en la revisió dels comptes interns de les empreses clients, contrastant la seva conformitat amb la normativa vigent.

Vic
ENGINYER OFICINA TÈCNICA

Cerquem persona graduada en Enginyeria mecànica per a treballar a l´oficina tècnica d´una important empresa de la comarca d´Osona dedicada a la fabricació de components hidràulics.

Haurà de realitzar les següents tasques:

-Diverses tasques de suport al departament tècninc
-Analitzar, avaluar i investigar les millores en productes existents, nous productes i noves tecnologies.
-Donar suport en el disseny, planificació i implementació dels diferents projectes de creació o modificació de productes.
-Dibuix amb CAD.
- Realització de diferents projectes.

Osona
DIRECTOR FINANCER

Gestionar i controlar els recursos econòmics i financers necessaris per facilitar l'activitat de la companyia en les millors condicions de cost, liquidesa, rendibilitat i seguretat. En el vessant administratiu, coordinar les activitats de control, comptabilitat, tresoreria, auditoria interna i anàlisis financer. 

Osona
TÈCNIC QUALITAT PROVEïDORS

En dependència del responsable de qualitat de la planta, serà l'ecarregat de la relació i contacte amb els proveidors de la planta aixi com de la gestió i la resolució de qualsevol incidència o no conformitat amb ells.

Funcions:

- Homologació de nous proveïdors/productes

- Classificació anual de proveïdors

- Monotorització, anàlisis i reducció dels PPM's dels proveïdors

- Transmissió d'incidències a proveïdors en components no conformes de reclamacions de clients

- Desenvolupament i manteniment de proveïdors en qualitat concentrada

Tona
ENGINYER DE PROJECTES

Donar suport al departament comercial en la realització de tasques tècniques vinculades a la venda i importació de maquinària.

Osona
PROGRAMADOR/A

Realitzar tasques de programació informàtica amb l'objectiu de crear aplicacions que cobreixin les necessitats dels clients.

Vic
DIRECTOR COMERCIAL

Planificar i gestionar la política de promoció, venda i distribució dels productes de la companyia a nivell nacional i internacional. Liderar i realitzar un control i seguiment dels agents comercials i distribuïdors.

Osona
RESPONSABLE DE SALA (PRODUCCIÓ)

Gestionar i coordinar tots els recursos productius disponibles, supervisant l'acompliment eficaç dels programes de fabricació i vetllar per l'acompliment dels estàndards de qualitat, costos i seguretat establerts.

Osona
TÈCNIC DE MÈTODES I TEMPS

Donar suport en l'organització i reorganització de processos d'industrialització, establint els mètodes i temps de producció adequats per a cada màquina i procés, així com participar activament en els projectes de millora contínua.

Osona
CAP DE PRODUCCIÓ

Responsable de planificar la producció, l'envasat, l'emmagatzematge i logística del producte en base a les comandes rebudes, les prioritats i la capacitat de la fàbrica. Així mateix, s'ocuparà d'optimitzar la productivitat, d'organitzar l'equip humà al seu càrrec i de proposar i implementar millores en el manteniment i ampliació de les instal.lacions i equipaments industrials, reportant a la Direcció General. 

Bages
ENCARREGAT DE MAGATZEMS

Supervisar i coordinar la gestió i organització dels magatzems, procurant reduir al mínim els costos del mateix ( espai, material obsolet, etc.) a la vegada que es garanteix el flux necessari de provisions per  la producció, i de productes acabats. 

Osona Nord
TÈCNIC DE QUALITAT

Aplicar els estàndards de qualitat definits per la direcció de qualitat per a les matèries primeres, productes intermitjos i finals, així com per a diferents etapes del procés productiu.

Osona
ASSISTANT FINANCER

Donar suport, juntament amb els alltres membres del departament, al Director Financer en la preparació dels impostos, dels pressupostos i les seves desviacions, col.laborar en les auditories interna i externa i en la gestió diària del departament.  

Osona Nord
ENGINYER MECÀNIC JUNIOR (RECENT GRADUAT O ESTUDIANT D'ÚLTIM ANY)

Cerquem persona recent graduada en Enginyeria Mecànica o estudiant d'ultim any del grau per a incorporar-se a una important empresa del sector metal·lúrgic de la comarca d'Osona.

Pel que fa a les tasques, haurà de fer-se càrrec de petits projectes i realitzar diverses tasques de suport al cap de producció, al cap de qualitat i al director de planta. També haurà de realitzar estudis de mètodes i temps.

Osona
COORDINADOR MAGATZEM AUTOMATITZATS DE RECANVIS

Es cerca persona per a treballar com a coordinador de magatzem de recanvis en una important empresa del sector alimentari de la comarca d'Osona.

Haurà de realitzar tasques com: Impartir instruccions, revisar el compliment de les tasques assignade al personal, control d'assistència i horaris del personal, recollir necessitats dels usuaris, gestió de comandes, negociació de preus, reclamació de comandes pendents, recepció de materials, realització d'inventaris, supervisar ordres d'entrega i transport intern de material, gestió d'incidències i devolucions, etc.

Vic
ELECTROMECÀNIC

Realitzar tasques d'instal.lació, posada a punt i manteniment preventiu i correctiu de la maquinària de les empreses clients, segons la normativa de qualitat i seguretat laboral vigent.

Osona
TALLADOR DE TONYINES

Realitzarà les següents tasques: 

-Recollida i classificació del producte. 

-Durant el període de pesca de tonyines ( 4-5 mesos a l'any) realitzarà el tall del producte evitant al màxim la pèrdua de mermes. La resta de l'any realitzarà l'el.laboració i tall d'altres espècies de peix. 

-Neteja i ordre del lloc de treball. 

 

Blanes
TÈCNIC INFORMÀTIC (SISTEMES)

Col.laborar en la implementació de noves instal.lacions de hardware en empresa especialitzada en serveis de virtualització.

Osona
ARQUITECTE TÈCNIC

Dirigir les obres de la companyia, gestionant els recursos materials i el personal que hi intervé, en funció de les necessitats de cada moment i dels pressupostos assignats, vetllant per la qualitat del servei i la satisfacció dels clients.

Osona
DIRECTOR COMERCIAL

Planificar i gestionar la política de venda, promoció i distribució de sistemes i serveis TIC per a Hospitals en l'àmbit de la Unió Europea. Dirigir l'equip comercial i supervisar les delegacions i distribuïdors.

Osona
FAMILY BANKER

Realitzar visites comercials a particulars i donar assessorament financer als clients per tal d'oferir els serveis i productes de la companyia.

Osona
RESPONSABLE DISSENY PECES DE PLÀSTIC

Desenvolupar i implementar tots els processos i procediments relacionats amb el disseny de peces de plàstic molt tècniques. Dirigir i coordinar les accions precises per a què els nous productes i els existents s’ajustin i s'adaptin a les necessitats tecnològiques requerides pel mercat. Caldrà que gestioni els projectes des de la fase d’oferta fins a l’homologació del producte per part del client, així com la seva transferència al departament d’enginyeria de procés. 

Osona
DIRECTOR I+D

Desenvolupar i implementar tots els processos i procediments relacionats amb el departament d’I+D de l'empresa. Dirigir i coordinar les accions precises per a què els nous productes i els existents s’ajustin i s'adaptin a les necessitats tecnològiques requerides pel mercat. Caldrà que gestioni els projectes des de la fase d’oferta fins a l’homologació del producte per part del client, així com la seva transferència al departament d’enginyeria de procés.

Osona
INTAC VIC - Recursos Humans
EDIFICI CAN MAURICI·Ronda Camprodon, 1·08500 Vic (Barcelona)
Tel. 93 889 54 93 · Fax 93 889 57 02
Descobreix:
ENVIA'NS EL TEU CURRÍCULUM