Agència de Col·locació

1. Descripció del servei:

“Som agència de col•locació autoritzada pel Servei d’Ocupació de Catalunya amb número d’autorització: 0900000093”

Els serveis que oferim com agència de col•locació son:

- Ajudar a les persones a trobar una feina adequada al seu perfil professional i als seus interessos i necessitats.

- Ajudar a les empreses a cobrir els seus llocs de treball vacants amb els professionals apropiats.

- Ajudar a les empreses amb dificultats a recol•locar els seus empleats.

- Col•laborar amb el Servei d’Ocupació de Catalunya en la inserció laboral de persones aturades, en la recol•locació de treballadors que estiguin a punt de perdre la feina, en la identificació, anàlisi i valoració de perfils professionals, en la selecció de personal per a ens vinculats a l’administració (ajuntaments, hospitals, escoles, etc.) o altres, en l’orientació professional, informació professional, qualificació i requalificació de perfils en funció de les demandes reals del mercat, i en tot allò en el que puguem ser útils al SOC a l’hora de minimitzar la taxa d’aturats, a l’hora de portar treballadors apropiats a cada lloc de treball que facin les empreses més competitives i a l’hora de professionalitzar les persones.

2. Descripció de la metodologia general:

INTAC VIC fa 25 anys que fa selecció de personal a tot Espanya i es distingeix pel seu servei expert i de qualitat reconegut per tots els seus clients i per la majoria d’empreses i candidats de la nostra comarca i comarques properes, per la qual cosa compta amb un equip expert en la descripció i anàlisi de llocs de treball, anàlisi i diagnòstic de perfils professionals. Tenim un encert per sobre del 98% en les seleccions en les que hem participat, el què avala que els mètodes que hem utilitzat fins ara funcionen.

La metodologia que utilitzem per analitzar un candidat és la següent:

- En primer lloc, als usuaris que s’adrecen directament a les nostres oficines se’ls fa omplir una fitxa (o bé es registra el Currículum Vitae que ells ens proporcionen) on se’ls demana informació bàsica tal com: nom, cognoms, data de naixement, DNI, formació, coneixements,experiència, interessos professionals, disponibilitat, situació actual (aturat/actiu),etc. Això ens dóna un perfil bàsic del candidat.
Aquesta fitxa s’informatitza i s’inclou a la nostra base de dades.

- En el cas que hi hagi alguna oferta que respongui al perfil bàsic del candidat, se’l citarà a una entrevista en la que el consultor que gestiona aquella oferta (expert en anàlisi de perfils i selecció de personal) analitzarà si aquell podria ser un candidat potencial per aquella feina mitjançant la tècnica d’entrevista que cregui més oportuna per cada cas i li donarà els detalls del lloc de treball que estimi oportuns per valorar la motivació del candidat cap aquella feina.
Si un cop acabada l’entrevista el consultor pensa que aquell candidat té un perfil potencial apropiat per ocupar aquell lloc de treball, convocarà al candidat a realitzar unes proves psicotècniques (adequades als diferents perfils a analitzar) per tal de minimitzar errors i garantir l’objectivitat de tot el procés.

- Un cop tenim el resultat dels tests psicotècnics, i aquests son analitzats pel mateix consultor que ha realitzat l’entrevista personal, aquest decidirà si aquell candidat té un perfil apropiat o no per ocupar aquest lloc de treball. Per tant decidirà si és APTE/NO APTE per ocupar aquell lloc de treball.

- De tots els candidats APTES en un moment donat per ocupar un lloc de treball es trien els 3-4 que més s’ajusten als requeriments del lloc, els quals anomenem candidats finalistes.

- De cada candidat finalista es confecciona un informe que s’envia a l’empresa o organisme que tingui aquella vacant i es concerten les entrevistes personals entre empresa/organisme i cada candidat, fins que el procés finalitza quan empresa/organisme i el candidat elegit arriben a un acord.

- Està clar que si en el moment en què s’inscriu un candidat, no hi ha una feina que s’ajusti al seu perfil bàsic, es conserven igualment les seves dades i se’l truca perquè continuï amb el procés de selecció quan sorgeix una oportunitat.

- En el cas dels candidats, que tot hi sent APTES per a una feina, no hi han pogut accedir perquè altres candidats han estat considerats més idonis, se’ls informa de que no han estat escollits i es conserven les seves dades i també es conserven escanejades les seves proves psicotècniques per tal que no hagi de repetir tot el procés si surt una feina en un breu període de temps.

- També s’informa de que no han estat escollits als que s’han considerat NO APTES per aquella feina.

En els cas del servei d’orientació professional, l’anàlisi del perfil es fa de forma semblant però utilitzant a més a més altres testos per analitzar amb més profunditat preferències i capacitats. En definitiva, es valora l’ocupabilitat del candidat tenint en compte experiència, interessos, competències i la realitat del mercat de treball i es fa una entrevista final on s’informa al candidat de a quines feines pot accedir, quines son les que trobarà de manera més ràpida i en quines tindrà menys oportunitats. També s’assessora al candidat de com pot millorar la seva ocupabilitat i qualificació (se li aconsella quina formació podria fer per millorar els seus punts febles, de com buscar feina: a qui adreçar-se, com interpretar un anunci de feina, com fer un CV, com presentar-se a una entrevista, etc.), de com planificar el seu pla de carrera, etc.

Estem acostumats a impartir formació de com buscar feina (disposem de docents apropiats i material de suport apropiat: vídeos, guies, etc.) i a assessorar a les persones per tal d’afavorir la seva inserció laboral. Ens avala la nostra experiència com a centre de formació ocupacional, col•laborador del SOC des de fa més de 20 anys, període en el que hem hagut d’impartir aquesta formació a milers de treballadors desocupats i també actius, i període en el que hem ajudat a molts d’ells a trobar feina.

Pel què fa referència a les activitats de recol•locació professional, disposem d’una amplia base de dades d’empreses (més de 2.000 clients) que ens permet estar al dia de les seves necessitats de personal, les quals podríem tenir en compte per intentar cobrir les vacants que tinguin amb les persones que busquen feina que tinguin el perfil apropiat per desenvolupar aquell lloc de treball amb eficàcia.

El procés que seguim és el següent:

- En primer lloc fem un anàlisi del perfil de les persones a recol•locar, a partir d’una entrevista individual amb cada treballador i del resultat de les proves psicotècniques que els passem.

- En l’entrevista personal, s’aconsella a cada treballador sobre quines iniciatives pot prendre per millorar la seva ocupabilitat i trobar feina (en funció del perfil es pot reforçar aquesta informació amb vídeos, fulletons, etc.) i se l’ajuda en tot el què sigui necessari: confeccionar el seu Currículum Vitae, informar-lo dels canals habituals on es registren les ofertes, com fer una entrevista, etc.

- Paral•lelament a això, busquem a la nostra base de dades quines empreses són susceptibles de necessitar aquells perfils i ens hi posem en contacte (també es vigila quines ofertes hi ha a la premsa, INTERNET i altres, per poder parlar-los dels nostres candidats).

Un cop ja hem detectat quina empresa/organització té la necessitat de cobrir un lloc de treball, quedem amb el responsable de la selecció (si cal ens desplacem a les seves instal•lacions o sinó els atenem a les nostres oficines) per reunir-nos i obtenir el màxim d’informació, per la qual cosa el fem omplir (els ajudem a omplir) un formulari amb les dades de l’empresa/organització i la descripció del lloc de treball.

- Un cop tenim clar quin perfil necessiten, analitzem si hi ha algun dels candidats diagnosticats (els que hem de recol•locar) que encaixi amb els requeriments del lloc de treball. En cas afirmatiu, es confecciona l’informe d’aquest candidat i s’envia a l’empresa, la qual decideix si el vol entrevistar i en darrera instància, un cop l’ha conegut, decideix si el vol incorporar a la seva plantilla.

- El procés finalitza quan s’han recol•locat tots els treballadors o bé quan l’empresa/organització client així ho decideix.

- Es registren totes les dades dels candidats i els resultats de les proves psicotècniques a la base de dades d’INTAC, així com es manté un històric de quina és la situació professional del candidat en cada moment, fins que s’aconsegueixen els objectius de recol•locació.


3. Descripció de la Metodologia diferenciada que s’utilitzarà per executar els plans específics previstos a l’article 5.g del Reial Decret 1796/2010 de 30 de desembre.

Per tal de poder atendre aquests plans específics , es donarà prioritat en totes les ofertes de treball als treballadors desocupats que formin part dels col•lectius prioritaris mencionats en l’article 26 de la llei 56/2003, sempre i quan s’ajustin al perfil sol•licitat per l’empresa/organització i puguin realitzar aquella feina amb eficàcia.

També es donarà un tractament especial a aquests col•lectius, amb l’objectiu d’assessorar-los per millorar la seva ocupabilitat, a través de sessions informatives grupals o individuals i sessions formatives de temàtiques bàsiques, tals com: com fer un Currículum Vitae, com fer una entrevista de treball, com buscar activament una feina amb èxit, etc.

Es planteja la possibilitat de fer descomptes a clients de selecció que incorporin persones pertanyents a aquests col•lectius prioritaris.


INTAC VIC - Recursos Humans
EDIFICI CAN MAURICI·Ronda Camprodon, 1·08500 Vic (Barcelona)
Tel. 93 889 54 93 · Fax 93 889 57 02
Descobreix:
ENVIA'NS EL TEU CURRÍCULUM